Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU

 

Bank Spółdzielczy w Jasienicy sprzeda lub wynajmie nieruchomość o pow. 18 arów położoną w Bielsku - Białej przy ul. Centralnej, zabudowaną dwoma budynkami produkcyjno - magazynowymi z zapleczem biurowo socjalnym o łącznej pow. 436. 436,26 m2 oraz wiatami i garażami i dużym placem, które stanowią jedną funkcjonalną całość.

Nieruchomość charakteryzuje się atrakcyjną lokalizacją z bardzo dobrym dostępem do tras wylotowych na Czechowice Dz. , Bielsko Komorowice, Katowice oraz dróg ekspresowych.

Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu zabudowy magazynowo usługowej, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Działka o regularnym kształcie, wyposażona we wszystkie sieci i media, monitorowana i gotowa do użytkowania. Przed budynkiem duży parking.


Bank Spółdzielczy w Jasienicy oferuje do sprzedaży także ruchomości masy upadłościowej firmy produkującej znaki drogowe i prowadzącej prace zabezpieczające na drogach. W ofercie są materiały do produkcji znaków drogowych, narzędzia i maszyny do obsługi z tym związanej.

 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 33 815 22 21 lub w sekretariacie Centrali Banku ul. Strumieńska 894 a , Jasienica

 

Zmiana czasu pracy Banku

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 marca 2019 r. zmienia się czas pracy placówek Banku :


1/ Centrali Banku w Jasienicy

od poniedziałku do piątku czynne od 7:45 do 16:30


2/ Filii w Jaworzu

od poniedziałku do piątku czynne od 8:00 do 16:30

 

Przypominamy iż poza godzinami pracy Banku wypłaty można realizować poprzez sieć naszych bankomatów natomiast wpłat na rachunki można dokonywać poprzez nasz wpłatomat zlokalizowany w Centrali Banku w Jasienicy przy ul. Strumieńskiej 894 a

 

PROMOCYJNY KREDYT DLA ROLNIKÓW WIOSNA - JESIEŃ 2019

PROMOCYJNY KREDYT DLA ROLNIKÓW WIOSNA - JESIEŃ 2019


Wnioski o udzielenie przedmiotowego kredytu Bank przyjmuje od 10.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

1.  Kredyt udzielony jest na następujące zakupy związane z produkcją rolną :

- zakup środków ochrony roślin, pasz ,

- zakup kwalifikowanego materiału siewnego, zbóż, rzepaku, kukurydz motylkowych grubonasiennych, rzepaku ozimego, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka,

nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień ,

- zakup paliwa na cele rolnicze ,

- pokrycie nakładów obrotowych związanych z bieżącą działalnością w gospodarstwie rolnym ,

- usługi sprzętem rolniczym świadczone przez kółka rolnicze ,

2. Wysokość kredytu liczona jest wg zasady; 5.000 - zł / 1 ha gruntów fizycznych x ilość ha gruntów fizycznych,

3.  Z kredytu mogą korzystać osoby fizyczne, prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej,

prowadzące działalność rolniczą oraz działy specjalne rolnictwa ,

4. Warunkiem uzyskania w/w kredytu jest posiadanie dochodów zapewniających spłatę zaciągniętego kredytu

wraz z odsetkami w umownym terminie ,

5. Dla kredytów do 20.000. - zł. włącznie Bank składane zaświadczenia z KRUS o  opłacaniu składek ubezpieczeniowych zastępuje oświadczeniem klienta ,

6. Kredyt udzielany jest na okres spłaty do 12 miesięcy ,

7. Oprocentowanie kredytu ustalone jest przez Zarząd BS wg zmiennej stopy procentowej. Stawka oprocentowania w dniu zatwierdzenia niniejszego regulaminu wynosi 5,90 % w skali roku.

8. Prowizja pobierana jest od kwoty przyznanego kredytu zgodnie z " Tabelą prowizji i opłat bankowych " ustalonej przez Zarząd BS. 

Dotyczy: otwarcia rachunku VAT do rachunku rozliczeniowego

B A N K   S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w JASIENICY

 

 

43-385 Jasienica, ul. Strumieńska 894a, tel. 33 815 22 21,  fax 33 815 21 21

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000118820, NIP 547-020-57-36

 

 

 

 

Jasienica, dnia 29 czerwca 2018

 

 

 

Dotyczy: Otwarcia rachunku VAT do rachunku rozliczeniowego

Zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności [split payment]

 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 1 lipca 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2018 roku, poz. 62]. Nowelizacja wprowadza możliwość skorzystania z tzw. mechanizmu podzielonej płatności [split payment] oraz zobowiązuje banki do utworzenia do rachunku rozliczeniowego [bieżącego i pomocniczego] jednego rachunku VAT, który służyć będzie do rozliczania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności [dalej także „MPP”]. Mechanizm podzielonej płatności będzie dobrowolny, a to czy będzie wykorzystany do rozliczenia określonej faktury VAT, będzie zależne od nabywcy towarów i usług, który będzie mógł zainicjować płatność MPP podczas zapłaty za fakturę, z wykorzystaniem komunikatu przelewu MPP.

MPP ma zastosowanie tylko i wyłącznie w odniesieniu do płatności dokonywanych począwszy od 1 lipca 2018r. Liczyć się będzie termin faktycznej zapłaty, a nie termin wystawienia faktury, ani termin płatności, określony w fakturze VAT.

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.

 

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla banku.

Rachunek VAT jest rachunkiem nieoprocentowanym.

Bank nie wydaje do rachunku VAT kart płatniczych.

Informacje o saldzie rachunku VAT dostępne są na bieżąco w ramach usługi dostępu do bankowości elektronicznej lub w przypadku braku dostępu do bankowości elektronicznej w placówkach Banku.

Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza bank prowadzi jeden rachunek VAT, niezależnie od liczby prowadzonych dla tego posiadacza rachunków rozliczeniowych. W przypadku prowadzenia więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego dla tego samego posiadacza bank prowadzi, na wniosek tego posiadacza, więcej niż jeden rachunek VAT.

Bank otworzył dla Państwa taki rachunek, jednak do 1 lipca 2018 r., czyli daty udostępnienia przelewu MPP, pozostanie on nieaktywny. Rachunek jest widoczny po zalogowaniu się do usługi Internet Banking.

W celu przybliżenia zasad funkcjonowania rachunku VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności, poniżej przedstawiamy przydatne informacje:

1. Rachunek VAT może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu:

1) zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62), zwanego „komunikatem przelewu”;

2) wpłaty kwoty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu;

3) przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku;

4) zwrotu:

a) kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1–3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej,

b) różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez urząd skarbowy – przy użyciu komunikatu przelewu.

 

2. Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu:

1) dokonania:

a) płatności kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT,

b) zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1–3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług

– przy użyciu komunikatu przelewu;

2) wpłaty podatku od towarów i usług, dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112b i art. 112c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego;

3) wpłaty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu;

4) przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez posiadacza rachunku, który:

a) otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz

b) nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność;

5) zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu;

6) przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym posiadacz w miejsce informacji, o których mowa w:

a) art. 108a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wskazuje kwotę przekazywanych środków,

b) art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wpisuje wyrazy „przekazanie własne”,

c) art. 108a ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wskazuje numer, za pomocą którego posiadacz jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług;

7) przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w informacji o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

8) przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej, w przypadku gdy rachunek VAT prowadzony jest dla rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 albo 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62);

9) realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu podatku od towarów i usług.

3. Uznanie i obciążenie rachunku VAT jest dokonywane odpowiednio przez obciążenie albo uznanie rachunku rozliczeniowego posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku.

4. W celu realizacji przelewu bank w pierwszej kolejności obciąża kwotą podatku od towarów i usług rachunek VAT nabywcy towarów i usług i uznaje tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy zgodnie z komunikatem przelewu.

5. W przypadku braku środków na rachunku VAT, w celu realizacji przelewu, bank obciąża wyłącznie rachunek rozliczeniowy nabywcy towarów i usług kwotą odpowiadającą wartości sprzedaży brutto wskazanej w komunikacie przelewu.

6. W przypadku posiadania środków na rachunku VAT w wysokości niewystarczającej na zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu, w celu realizacji przelewu, bank obciąża rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i uznaje tą kwotą rachunek rozliczeniowy nabywcy towarów i usług, na podstawie komunikatu przelewu.

7. W przypadku posiadania środków na rachunku rozliczeniowym w wysokości niewystarczającej na zapłatę kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży brutto wskazanej w komunikacie przelewu bank nie realizuje przelewu.

8. Po otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu, bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy, obciąża ten rachunek rozliczeniowy kwotą odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług i uznaje tą kwotą rachunek VAT, który jest prowadzony dla tego rachunku.

9. W przypadku gdy ten sam bank prowadzi rachunek rozliczeniowy dla dostawcy towarów lub usługodawcy oraz nabywcy towarów i usług, bank wykonuje jednocześnie obowiązki określone w ust. 1–5.

10. W przypadku realizacji przelewu w celu, o którym mowa w punkcie 2 podpunkt2), bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy podatnika, obciąża kwotą wskazaną w poleceniu przelewu rachunek VAT podatnika i uznaje tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy.

11. W przypadku posiadania środków na rachunku VAT w wysokości niewystarczającej na realizację przelewu w celu, o którym mowa w punkcie 2 podpunkt2), bank obciąża rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i uznaje tą kwotą rachunek rozliczeniowy podatnika na podstawie polecenia przelewu.

12. W przypadku posiadania środków na rachunku rozliczeniowym w wysokości niewystarczającej na realizację przelewu w celu, o którym mowa w punkcie 2 podpunkt2), bank nie realizuje przelewu.

13. Bank nie jest obowiązany do sprawdzenia prawidłowości obliczenia kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu.

14. W przypadku gdy płatność za fakturę zostanie dokonana na podstawie komunikatu przelewu na rachunek odbiorcy, dla którego bank nie prowadzi rachunku VAT, bank dokonuje zwrotu środków przy użyciu komunikatu przelewu.

14. W przypadku otrzymania przez bank informacji o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, bank niezwłocznie obciąża rachunek VAT posiadacza rachunku kwotą wskazaną w tej informacji i uznaje tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy.

15. W przypadku gdy kwota wskazana w informacji o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przewyższa wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, bank obciąża rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i uznaje tą kwotą rachunek rozliczeniowy. W tym przypadku uznaje się, że obowiązek, o którym mowa w ust. 12, został wykonany w całości.

16. Środki pieniężne zgromadzone:

1) na rachunku VAT,

2) na rachunku rozliczeniowym w wysokości odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu

– są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji lub zabezpieczenia innych należności niż podatek od towarów i usług.

17. Wierzytelności z rachunku VAT nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego.

18. Przed zamknięciem rachunku rozliczeniowego bank zamyka rachunek VAT, który jest prowadzony dla tego rachunku rozliczeniowego, jeżeli ten rachunek VAT nie jest prowadzony dla innego rachunku rozliczeniowego.

19. Przed zamknięciem rachunku VAT bank uznaje kwotą środków zgromadzonych na rachunku VAT, na dzień zamknięcia rachunku VAT, wskazany przez posiadacza rachunku VAT jego inny rachunek VAT, prowadzony w tym samym banku.

20. W przypadku niewskazania przez posiadacza rachunku VAT innego rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku, bank przed zamknięciem rachunku VAT uznaje rachunek rozliczeniowy, dla którego otwarty jest ten rachunek VAT tego posiadacza, kwotą środków zgromadzonych na rachunku VAT, na dzień zamknięcia rachunku VAT, zgodnie z informacją o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

 

 

Z poważaniem,

Bank Spółdzielczy w Jasienicy

 

Bezpieczeństwo Internet Bankingu

Szanowni Państwo !

W tym tygodniu otrzymaliśmy informacje o próbach wyprowadzenia środków z rachunków klientów z wykorzystaniem przelewów zdefiniowanych w IB. Klient w fałszywym oknie logowania do bankowości internetowej proszony jest o podanie hasła, które hakerowi służy do zdefiniowania przelewu. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na treść otrzymywanych wiadomości SMS służących do autoryzacji i informowanie banku jeśli treść otrzymanego SMSa nie odpowiada wykonywanej czynności w IB.

 


Strona 3 z 8