Bank Spółdzielczy w Jasienicy

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności Kredyt nawozowy wiosna - jesień 2020

Kredyt nawozowy wiosna - jesień 2020

PROMOCYJNY KREDYT DLA ROLNIKÓW WIOSNA - JESIEŃ 2020

 

 1. Kredyt udzielony jest na następujące zakupy związane z produkcją rolną :
 • zakup środków ochrony roślin, pasz,
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego, zbóż, rzepaku , kukurydz motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepaku ozimego, traw, buraków cukrowych i pastewnych , sadzeniaków ziemniaka,  nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
 • zakup paliwa na cele rolnicze,
 • pokrycie nakładów obrotowych związanych z bieżącą działalnością w gospodarstwie rolnym,
 • usługi sprzętem rolniczym  świadczone przez kółka rolnicze
 1. Wysokość  kredytu liczona jest wg zasady ;  5.000.- zł / 1 ha gruntów fizycznych  x ilość  ha gruntów fizycznych,
 2. Z kredytu mogą  korzystać osoby fizyczne, prawne i  jednostki nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność  rolniczą oraz działy specjalne rolnictwa,
 3. Warunkiem uzyskania w/w kredytu jest  posiadanie dochodów zapewniających spłatę zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie,
 4. Kredyt udzielany jest na okres spłaty do 12  miesięcy,
 5. Dla kredytów  do 30.000.- zł. włącznie  Bank  składane zaświadczenia z KRUS o opłacaniu składek ubezpieczeniowych zastępuje  oświadczeniem klienta.
 6. Realizacja kredytu następuje przez wypłatę gotówki lub bezgotówkowo na rachunek klienta,
 7. W celu zabezpieczenia zwrotności kredytu wraz z należnymi odsetkami Bank ma prawo zażądać prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formach dopuszczonych Regulaminem Kredytowania oraz zgodnie z warunkami zabezpieczenia spłaty kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Jasienicy. Dla kredytów w wysokości równej lub większej niż 5.000.- obligatoryjnym zabezpieczeniem jest  weksel własny  in blanco,
 8. Spłata kredytu następuje w okresach miesięcznych, kwartalnych lub jednorazowo . Odsetki płatne  w okresach  kwartalnych lub miesięcznych,
 9. Oprocentowanie kredytu ustalone jest przez Zarząd Banku Spółdzielczego według zmiennej stopy procentowej. Stawka oprocentowania w dniu zatwierdzenia niniejszego regulaminu wynosi 5,90 % w skali roku,
 10. Bank wymaga rozliczenia kredytu  rachunkami, fakturami VAT, do wysokości 30%  pobranego kredytu w terminie do 6 miesięcy  od daty pobrania kredytu. Rozliczenie kredytu stanowić mogą również rachunki i faktury VAT wystawione 3 miesiące przed udzieleniem kredytu.
 11. Brak rozliczenia  kredytu w sposób wskazany w pkt.10 spowoduje przekwalifikowanie kredytu na warunki komercyjne określone przez Zarząd Banku dla kredytów rolniczych  obrotowych
 12. Kredytobiorca może posiadać kilka kredytów udzielonych  w ramach niniejszej promocji  przeznaczonych  na zakup środków  obrotowych  do produkcji rolnej pod warunkiem iż łączna kwota tych kredytów nie przekroczy wysokości ustalonej w ust 2 niniejszych warunków .
 13. Prowizja pobierana jest od kwoty przyznanego kredytu zgodnie z "Tabelą prowizji i opłat bankowych" ustalone przez Zarząd Banku Spółdzielczego.
 14. Kredyt udzielany jest przez Zarząd Banku Spółdzielczego lub przez osoby upoważnione przez Zarząd w granicach swojego upoważnienia.
 15. Wnioski  o udzielenie przedmiotowego kredytu Bank przyjmuje  od 20.01.2020r. do 30.10. 2020r.