Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Promocje
PROMOCYJNY KREDYT WIOSENNY

(czas trwania promocji od 01.04.2019 r. do 15.06.2019 r.)


na dowolny dowolny cel 

kwota kredytu do 25.000.-zł.

okres spłaty: 12,24 lub 36 miesięcy

atrakcyjne oprocentowanie 5,90 % w skali roku

szybka decyzja kredytowa

minimum formalności

za czynności związane z obsługą kredytu Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z taryfą opłat i prowizji bankowych, w szczególności :

a) opłatę przygotowawczą w wysokości 30. - zł.

b) prowizję z tytułu przyznanego kredytu, stanowiącą 5,5 % kwoty kredytu / dla klientów którym BS w Jasienicy prowadzi rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty złożenia wniosku prowizja niższa o 0,6 pp tj. w wysokości 4,90 %

 

 

 

przykład reprezentatywny : całkowita kwota kredytu 5.000.-zł , okres kredytowania: 12 miesięcy , oprocentowanie stałe 5,90 % w skali roku , RRSO 16,49 % , rata kredytu 430,10 zł./ równa rata kapitałowo odsetkowa/ Całkowity koszt kredytu wynosi 406,20 zł. w tym opłata przygotowawcza w wys. 20.-zł. prowizja 4,5 % w wys. 225 zł. odsetki w wysokości 161,20 zł. całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu ) : 5.406,20 zł

 

KREDYT BUDOWLANY NA CELE MIESZKANIOWE

 

WARUNKI  PROMOCJI  KREDYTÓW  BUDOWLANYCH

NA CELE MIESZKANIOWE w Banku Spółdzielczym w  Jasienicy

pn. „TNIEMY PROWIZJĘ NA PÓŁ  „

 

§1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji

 

1. Organizatorem promocji  kredytów budowlanych  na cele mieszkaniowe dla klientów indywidualnych (zwanych dalej  „Promocją”) jest Bank Spółdzielczy w Jasienicy, z/s 43-385 Jasienica ul. Strumieńska 894 a, którego akta  rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym  w Bielsku Białej  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisanym do rejestru przedsiębiorstw  pod numerem KRS 0000118820,posiadający numer identyfikacji podatkowej

NIP 547-020-57-36, numer REGON 000496343,

 

2. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą w celu realizacji umowy o kredyt budowlany na cele mieszkaniowe. Uczestnikowi Promocji

przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

3. Warunki Promocji kredytów budowlanych na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Jasienicy pn.”TNIEMY PROWIZJE NA PÓŁ ” określają, na jakich warunkach Bank Spółdzielczy w Jasienicy, zwany dalej Bankiem udziela

kredytów budowlanych na cele mieszkaniowe, zwanych dalej „ kredytami budowlanymi” oraz określa zasady przeprowadzenia  promocji  kredytów budowlanych pn.” TNIEMY PROWIZJE NA PÓŁ ‘’

 

4. Kredyty  objęte promocją mogą być udzielane  na zasadach  określonych w  Regulaminie udzielania  kredytów zabezpieczonych hipoteką w Banku Spółdzielczym w Jasienicy ( Regulaminie produktu ), umowie o kredyt budowlany

oraz powszechnie obowiązujących  przepisach  prawa oraz w niniejszych Warunkach.

 

5. Promocja odbywa się we wszystkich Placówkach Banku.

 

6. Promocją objęte są wnioski  o kredyt budowlany  złożone we wszystkich jednostkach banku w okresie

od dnia    01.03. 2019r.    do  dnia   31.10. 2019r.    włącznie.

 

7. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zasad   Warunków Promocji w trakcie jej trwania oraz do zakończenia Promocji przed terminem jej obowiązywania określonym w § 1 ust.6, z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika Promocji.

§2. Uczestnicy Promocji. Warunki skorzystania z Promocji

 

1. Promocja jest skierowana dla klientów indywidualnych o pełnej zdolności do czynności prawnych (zwanych dalej „Uczestnikami”), którzy w okresie Promocji złożą wniosek o udzielenie kredytu budowlanego  oferowanego  przez Bank Spółdzielczy w Jasienicy, przy czym minimalna wysokość kredytu budowlanego  w ramach Promocji  wynosi 80 001 PLN,

 

2. Do ubiegania się  o kredyt  budowlany  objęty promocją  , uprawnieni są  klienci , którzy   w okresie trwania promocji spełnią  wszystkie poniższe warunki jednocześnie:

1/ złożą wniosek  o kredyt  budowlany

2/ podpiszą w obecności  pracownika banku  oświadczenie  o przystąpieniu  do promocji oraz

otrzymaniu, zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszych Warunków

3/  w przypadku, gdy o kredyt budowlany ubiega się więcej niż jedna osoba, warunki uczestnictwa

muszą zostać spełnione przez wszystkie osoby wnioskujące o kredyt budowlany. Oświadczenie o

przystąpieniu do Promocji podpisują wszystkie osoby wnioskujące o kredyt budowlany

3/. Za datę wpływu wniosku o udzielenie kredytu budowlanego uznaje się datę złożenia  kompletnego wniosku o kredyt budowlany

4/ Bank nie dopuszcza możliwości złożenia wniosku o kredyt  budowlany  drogą korespondencyjną oraz poprzez kanały  elektroniczne

§ 3 Zasady promocji

 

  1. Każdy uczestnik promocji  spełniający  wymagania   określone w § 2  w okresie wskazanym  w § 1  jest uprawniony do  zawarcia  umowy kredytu  na następujących  warunkach  promocyjnych :

 

- Bank  pobierze  prowizję  za udzielenie kredytu  w wysokości 50 %  stawki  standardowej

określonej w tabeli

- warunki promocyjne  nie obejmują opłaty  przygotowawczej którą Bank pobierze wg   stawki

standardowej  określonej w tabeli

 

  1. 2. W zakresie pozostałych opłat i prowizji Kredytobiorca związany jest Taryfą Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku  Spółdzielczym w Jasienicy.

 

 

§ 4 Reklamacje

1.   Informuje się Klientów Banku, że:

a)   Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,

b)   Klient o statusie konsumenta ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

2. Klient ma prawo złożyć w Banku reklamację zawierającą zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank. Reklamacja może być złożona w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Jasienicy obsługującej klientów.

3.   Reklamację można złożyć:

a)   w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową na adres Bank Spółdzielczy Jasienicy, ul. Strumieńska 894 a,  43-385 Jasienica;

b)   ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w placówce Banku;

c)   w formie elektronicznej – na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4.   Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Bank powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a)   przedmiot reklamacji,

b)   okoliczności uzasadniające reklamację,

c)   żądanie reklamacyjne,

d)   dokładne oznaczenie Klienta ją składającego, w tym imię i nazwisko, adres, opcjonalnie numer telefonu, a także numer umowy z Bankiem, jeśli Klienta łączy z Bankiem umowa.

W razie niekompletności informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji bank wezwie Klienta do ich uzupełnienia, o ile reklamacja nie została złożona anonimowo.

5. Odpowiedź na reklamację, w wyniku jej rozpatrzenia, nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 6, Bank w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:

a)   wyjaśnia przyczynę opóźnienia,

b)   wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,

c)   wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji/skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć w przypadku osób fizycznych 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Klienta, na wskazany przez niego w tym celu adres poczty elektronicznej.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami ma zastosowanie umowa o kredyt budowlany zawarta z Bankiem

2. W przypadku zawarcia przez Bank i Uczestnika umowy o Kredyt budowlany na warunkach niniejszej Promocji, dołączone do Wniosku o kredyt niniejsze Warunki stanowią integralną cześć tej umowy

 

 

 

 

 

PROMOCYJNY KREDYT DLA ROLNIKÓW WIOSNA - JESIEŃ 2019


Wnioski o udzielenie przedmiotowego kredytu Bank przyjmuje od 10.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

1.  Kredyt udzielony jest na następujące zakupy związane z produkcją rolną :

- zakup środków ochrony roślin, pasz ,

- zakup kwalifikowanego materiału siewnego, zbóż, rzepaku, kukurydz motylkowych grubonasiennych, rzepaku ozimego, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka,

nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień ,

- zakup paliwa na cele rolnicze ,

- pokrycie nakładów obrotowych związanych z bieżącą działalnością w gospodarstwie rolnym ,

- usługi sprzętem rolniczym świadczone przez kółka rolnicze ,

2. Wysokość kredytu liczona jest wg zasady; 5.000 - zł / 1 ha gruntów fizycznych x ilość ha gruntów fizycznych,

3.  Z kredytu mogą korzystać osoby fizyczne, prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej,

prowadzące działalność rolniczą oraz działy specjalne rolnictwa ,

4. Warunkiem uzyskania w/w kredytu jest posiadanie dochodów zapewniających spłatę zaciągniętego kredytu

wraz z odsetkami w umownym terminie ,

5. Dla kredytów do 20.000. - zł. włącznie Bank składane zaświadczenia z KRUS o  opłacaniu składek ubezpieczeniowych zastępuje oświadczeniem klienta ,

6. Kredyt udzielany jest na okres spłaty do 12 miesięcy ,

7. Oprocentowanie kredytu ustalone jest przez Zarząd BS wg zmiennej stopy procentowej. Stawka oprocentowania w dniu zatwierdzenia niniejszego regulaminu wynosi 5,90 % w skali roku.

8. Prowizja pobierana jest od kwoty przyznanego kredytu zgodnie z " Tabelą prowizji i opłat bankowych " ustalonej przez Zarząd BS.   

RACHUNKI
u nas tanio zapłacisz wszystkie rachunki :

 

 

 


•za gaz, wodę

•energię elektryczną

• śmieci, telefon, raty

• i inne płatności                                       

 

 

KONTO SENIOR

 

 

 

 

0 zł za otwarcie rachunku

0 zł za prowadzenie rachunku

0 zł za wpłaty i wypłaty z konta

0 zł za dostęp do bankowości internetowej

0 zł za wypłaty w bankomatach BS i BPS

dodatkowo:

 

 


preferencyjne opłaty za przelewy w innych  bankach

dostęp do usług dodatkowych np. zlecenia stałe, polecenia zapłaty

dodatkowe środki - limit lub debet

możliwość zakładania lokat bankowych

możliwość ustanowienia pełnomocników do rachunku


 


Strona 1 z 2