Kredyt mieszkaniowy

Jeśli marzysz o własnych czterech kątach, chcesz kupić działkę, zrobić remont to nasz kredyt jest dla Ciebie!

Szczegóły

Kredyt nawozowy

Promocyjny kredyt na sfinansowanie bieżących potrzeb w gospodarstwie rolnym

Szczegóły

Kredyt gotówkowy

Nasz kredyt to szybki i tani sposób na realizację Twoich potrzeb.

Szczegóły

Konto osobiste

Cenisz sobie wygodę i profesjonalną obsługę? Załóż rachunek osobisty w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.

Szczegóły

 

Zasady rozpatrywania reklamacji Klientów w Banku Spółdzielczym w Jasienicy

Klient Banku Spółdzielczego w Jasienicy, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

§1

Przedmiotem reklamacji składanej do Banku przez Klienta, mogą być jego zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank lub działalności Banku.

§ 2

 1. Reklamacja powinna być złożona:
 • w formie pisemnej - osobiście w placówce, albo przesyłką pocztową na adres Banku: Bank Spółdzielczy w Jasienicy, ul. Strumieńska 894 a, 43-385 Jasienica,
 • ustnie – telefonicznie albo osobiście podczas wizyty Klienta w siedzibie Banku bądź Filiach,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Każda reklamacja, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania, powinna zawierać dokładne oznaczenie Klienta ją składającego, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer umowy z Bankiem – jeśli dotyczy. Dane powyższe przetwarzane będą przez Bank na potrzeby rozpatrzenia reklamacji/skargi na podstawie zgody udzielonej przez Klienta przy zawarciu umowy z Bankiem.
 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Bank rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu otrzymania reklamacji przez Bank.
 3. Na żądanie Klienta Bank potwierdza pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem, fakt złożenia przez niego reklamacji.
 4. Bank umożliwia Klientowi złożenie reklamacji przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, a Klient został o tym poinformowany na etapie zawarcia umowy.
 5. Bank niniejszym informuje Klientów o celowości zgłoszenia reklamacji/skargi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji.
 6. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Bank powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) przedmiot reklamacji/skargi,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • żądanie reklamacyjne.
 1. W razie niekompletności informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji Bank wezwie Klienta do ich uzupełnienia.

§ 3

 1. Po złożeniu przez Klienta reklamacji, zgodnie z wymogami, o których mowa w § 2, Bank rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej.
 2. Odpowiedź Bank może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta, na wskazany przez niego w tym celu adres poczty elektronicznej.
 3. Odpowiedź, o której mowa w ust. 1 powinna zostać udzielona przez Bank bez zbędnej zwłoki:
 • 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, złożonej przez Klienta, związanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
 • 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, albo otrzymanych od osoby niebędącej Klientem Banku;
 • 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania dla reklamacji złożonej przez osobę, która nie zawarła umowy z Bankiem, albo wobec której nie został wypełniony obowiązek informacyjny o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji w Banku;
 • wskazanym przez organ administracyjny (dotyczy np. KNF, Prezesa UOKiK, Rzecznika Finansowego);
 • wskazanym przez Arbitra Bankowego.
 1. W szczególnych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do:
 • 35 dni roboczych dla reklamacji, złożonej przez Klienta, związanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;
 • 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej albo otrzymanych od osoby niebędącej Klientem Banku.
 1. Odpowiedź udzielona przez Bank powinna być czytelna, przystępna i zrozumiała oraz zawierać w szczególności:
 • informację o wyniku rozpatrzenia złożonej reklamacji,
 • w przypadku nieuwzględnienia reklamacji klienta w jakimkolwiek zakresie, uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • w przypadku osób fizycznych:
   • wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy lub wzorca umowy i stosownych przepisów prawa, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
   • określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi,
 • imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi z podaniem jej stanowiska służbowego.
 1. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta treść odpowiedzi na reklamację powinna zawierać również pouczenie:
 • wskazujące na możliwość wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy,
 • o alternatywnej możliwości wystąpienia przez Klienta będącego osobą fizyczną z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego albo
 • o możliwości wystąpienia przez Klienta będącego konsumentem z wnioskiem o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra bankowego działającego w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego - w sprawach o roszczenia pieniężne nieprzekraczające 12.000,00 zł bądź 20.000,00 zł (w przypadku sporów dotyczących kredytów hipotecznych), z czego do wartości tej nie wlicza się odsetek i kosztów żądanych obok kwoty głównej, zaś dochodzenie kilku kwot głównych powoduje ich sumowanie, ze wskazaniem, że Bank bierze udział wyłącznie w prowadzonym przez w/w Arbitra bankowego w granicach jego właściwości postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, polegającym na rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.

§ 4

Informuje się Klientów Banku, że: 

 1. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego,
 2. Klient o statusie konsumenta ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.